account


account
1 ანგარიში, მოხსენება; account for ახსნა; on account of გამო, შედეგად; on no account of არავითარ შემთხვევაში
2 მიიჩნევა (მიიჩნევს)
the policeman let him off on account of his youth პოლიციელმა იგი არასრულწლოვანობის გამო გაუშვა
I keep accounts of my expenditures ჩემს დანახარჯს აღვრიცხავ
to open a bottle / road / bank account / fire ბოთლის / გზის / საბანკო ანგარიშის / ცეცხლის გახსნა
on this account ამ საფუძველზე
an incoherent lecture / account / letter უთავბოლო ლექცია / ანგარიში / წერილი
●●his account was highly spiced მისი მონაყოლი პიკანტური დეტალებით იყო შეზავებული
a slanted account of the incident ინციდენტის ტენდენციური გაშუქება
I enclose a cheque in settlement of your account / your claim თწვენი ანგარიშის გასასწორებელ ჩეკს თან ვურთავ // თქვენი ზარალის ასანაზღაურებელ ჩეკს გიგზავნით
he settled his account with the enemies მტრებს გაუსწორდა
he looked through the accounts ანგარისებს გადახედა
to take into account მხედველობაში მიღება
a joint account საერთო ანგარიში ბანკში
a full description / account / agreement / figure სრული აღწერილობა / ანგარიში / შეთანხმება / ტანი
there's a discrepancy between the two accounts ამ ორ ანგარიშს შორის შეუსაბამობაა
he controlled the accounts ანგარიშები შეამოწმა
a condensed account მოკლე ანგარიში
his account was strictly factual მისი ანგარიში მხოლოდ ფაქტებს ეყრდნობოდა
a circumstantial account დაწვრილებითი ანგარიში
to call smb. to account დანაშაულისათვის პასუხის მოთხოვნა
bank account საბანკო ანგარიში
to settle accounts with smb. ვინმესთან ანგარიშსწორება
he gave a good account of himself თავი კარგად გამოიჩინა
on account of his miserliness მისი სიძუნწის გამო
he gave an account of the work შესრულებული სამუშაოს ანგარიში ჩააბარა
to close/open an account საბანკო ანგარიში გახსნა/დახურვა
I must account to my father for the expenses მამაჩემს დანახარჯების ანგარიში უნდა ჩავაბარო
how do you account for your conduct? როგორ აგვიხსნი შენს საქციელს?/ როგორ გავიგით შენი საქციელი?
his being drunk accounts for his conduct მისი საქციელი სიმთვრალით აიხსნება
to account for ახსნა (ახსნის)
he is accounted a coward მას საშიშად მიიჩნევენ
he did it on his account მან ეს თავისი პასუხისმგებლობით გააკეთა
the cashier will be called to account პასუხს მოლარეს მოთხოვენ
he call smb. to account ვინმსგან პასუხის მოთხოვნა
to take no account of მხედველობაში არმიღება
on my account ჩემი მიზეზით, ჩემს გამო
on this account ამ მიზეზით, ამის გამო
on account of რამეთუ, ვინაიდან, გამო
of no account უმნიშვნელო
he gave an interesting account of the incident ინციდენტის საინტერესოდ აღწერა
he kept an account of the expenditures ხარჯთაღრიცხვას აწარმოებდა
bank account ანგარიში

English-Georgian dictionary.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Account — Ac*count , n. [OE. acount, account, accompt, OF. acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.] 1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time. [1913 Webster] A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — ► NOUN 1) a description of an event or experience. 2) a record of financial expenditure and receipts. 3) a service through a bank or similar organization by which funds are held on behalf of a client or goods or services are supplied on credit.… …   English terms dictionary

 • account — [ə kount′] vt. [ME acounten < OFr aconter < a , to + conter, to tell < compter < L computare: see COMPUTE] to consider or judge to be; deem; value vi. 1. to furnish a reckoning (to someone) of money received and paid out 2. to make… …   English World dictionary

 • account — I (evaluation) noun appraisal, assessment, com pre rendu, enumeration, financial statement, ledger, list of receipts and payments, ratio, register, statement, statement of debits and credits, statement of pecuniary transactions, tally, valuation… …   Law dictionary

 • Account — Ac*count , v. i. 1. To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received. [1913 Webster] 2. To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — n 1 *use, service, advantage, profit, avail Analogous words: benefit (see corresponding verb at BENEFIT): usefulness, utility (see USE): *worth, value Contrasted words: futility, vanity, fruitlessness, bootlessness (see corresponding adjectives… …   New Dictionary of Synonyms

 • account — The phrase on account of is a slightly formal preposition meaning ‘because of’ • (He remained miserable and ashamed, largely on account of his appetite which continued to torment him Anita Brookner, 1988). Its use (with or without of) as a… …   Modern English usage

 • account — [n1] written description of past events ABCs*, annal, blow by blow*, bulletin, chronicle, detail, explanation, history, lowdown*, make*, narration, narrative, play by play*, recital, report, run down, score, story, tab, take, tale, the picture*,… …   New thesaurus

 • Account — Ac*count , v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. & vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter, [ a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to count, L. computare. See {Count}, v. t.] [1913 Webster] 1. To reckon;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — /akˈkaunt, ingl. əˈkaunt/ s. m. inv. 1. account executive 2. (elab.) registrazione □ codice di registrazione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • account — (izg. akȁunt) m DEFINICIJA int. mrežna identifikacija sa zaporkom i pravom pristupa koju dodjeljuje administrator sustava; korisnički račun ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal